Grip op kwetsbaarheid

Voorkom zwaardere zorg en ondersteuning

Door de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg neemt het aantal kwetsbare ouderen fors toe. Om dit probleem te keren zijn negentien partijen in de regio Zuid-West-Brabant de samenwerking met elkaar aangegaan. Naast (gezondheids)zorgorganisaties zijn ook ouderenbonden, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en onder andere de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht hierbij aangesloten. Zij hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Grip op Kwetsbaarheid’.

Grip op kwetsbaarheid maakt onderdeel uit van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) van ZonMw.

De essentie van JZOJP is zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Het doel is om samen de zorg echt te veranderen door:

  • Onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen
  • Zorg te verplaatsen naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving
  • Zorg te vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk

Grip op kwetsbaarheid

Het doel van het project is om meer grip op kwetsbaarheid te krijgen, projecten beter op elkaar af te stemmen en nieuwe projecten op te starten die gericht zijn op het langer thuis laten wonen van mensen. Grip op kwetsbaarheid is daarnaast gericht op het uitbreiden van gezonde levensjaren. Dat kan bereikt worden door bijvoorbeeld vroegtijdig informatie te geven, te adviseren en te begeleiden, maar ook door e-health te gebruiken en de onderlinge digitale en fysieke communicatie te verbeteren. De burger en (eventueel) zijn mantelzorger komen dan eerder in beeld als er sprake is van kwetsbaarheid. 

Deelnemers

De partijen die deelnemen aan Grip op kwetsbaarheid zijn: patiënten- en ouderenbonden, de huisartsenzorggroep, welzijnsaanbieders, de thuiszorg, ouderenzorgorganisaties, ziekenhuizen, GGD's, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

De deelnemende partners