Brabant Connected Health

Van start met Regionale Zorginfrastructuur

Door de coronacrisis is de noodzakelijke transitie van de gezondheidszorg nog duidelijker geworden. Naast een haperende gezondheidszorg heeft deze gezondheidscrisis ook een ongekende impact op de economie. De gewenste transitie kan alleen gerealiseerd worden met een snelle en omvangrijke digitalisering van de zorg. Een focus op gezondheid, leefstijl en leefomgeving doet een appel op burgers om zelf initiatief te nemen, maar vereist ook ondersteuning door nieuwe diensten en producten waarmee professionele en (informele) zorgverleners betrokken kunnen worden. Relevante patiëntgegevens moeten met de juiste betrokkenen en op het juiste moment gedeeld kunnen worden, waarbij we streven naar de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Samenwerking tussen de professionals voor het bieden van accurate zorg, zo mogelijk in de leef- en werkomgeving, is essentieel.

De realiteit wijst echter uit dat data van de patiënt bijna niet tussen professionals wordt gedeeld; professionals werken met verschillende systemen, hebben geen toegang tot de data die patiënten zelf monitoren en er zijn nog te weinig eenduidige standaarden en afspraken tussen de professionals. Er ontbreekt een regionale zorginfrastructuur, waar digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers in Nederland en hun zorgverleners wordt gefaciliteerd.

“Zelfs als je van de ene naar de andere afdeling gaat in hetzelfde ziekenhuis, worden je gegevens vaak niet automatisch gedeeld tussen specialisten."

Brabant Connected Health zorgt ervoor dat informatie veilig en efficiënt tussen de patiënt en tussen verschillende zorgprofessionals kan worden gedeeld. Daarnaast zorgt het project ervoor dat inwoners beschikken over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarmee zij direct toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens van schillende zorgaanbieders. Hiervoor wordt een regionale zorginfrastructuur opgezet en ontwikkelt door middel van het digitaliseren van een aantal zorgpaden:

 1. Het ontwikkelen, uitwerken, implementeren en evalueren van use-cases voor het realiseren van grootschalige digitale zorgpaden;
 2. Het realiseren van de architectuur voor een regionale zorginfrastructuur;
 3. Het versterken van de aanwezige (boven) regionale samenwerkingsverbanden en zorginfrastructuur;
 4. Realiseren van koppelingen tussen PGO en zorginformatieplatformen.

Doel

Het doel van dit project is om in de Provincie Noord-Brabant digitalisering van een aantal zorgpaden uit te werken en zover als (technisch) mogelijk te realiseren, waarbij ook aandacht is voor preventie. Digitalisering van de zorg stimuleert meer adequate zorg en kan gezondheidswinst opleveren. Digitalisering van zorgpaden is een belangrijk hulpmiddel om binnen en tussen regio’s over verschillende organisaties heen de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

Een Regionale zorginfrastructuur biedt de technische mogelijkheid om verschillende bronsystemen (zorginformatiesystemen) te ontsluiten en de gegevens te kunnen uitwisselen naar het PGO van de burgers en tussen zorgaanbieders onderling, met toestemming van de gebruiker. Het verder uitwerken en inrichten van deze zorginfrastructuur en ontsluiten van de verschillende bronsystemen is een belangrijk resultaat van dit project, die voorwaardelijk is voor de hiervoor genoemde doelstelling van de digitalisering.

Hierbij komt dat een regionaal zorginfrastructuur en de ontsluiting van gegevens het voor bedrijven ook laagdrempeliger maakt om innovatieve technologische toepassingen te gebruiken/ ontwikkelen, omdat het opschalen van de innovatie niet belemmerd wordt door het enorme aantal koppelingen dat anders gemaakt zou moeten worden.

“We ontwerpen de zorg van de toekomst, samen met inwoners, zorgprofessionals en ondernemers. Zodat in 2030, 80% van de inwoners van Noord-Brabant kunnen beschikken over hun gezondheidsgegevens van verschillende aanbieders en dit kunnen delen met wie zij zelf willen. Waarbij zorginformatie-uitwisseling en de inzet van innovaties belangrijke speerpunten zijn.”

Hierbij nemen we de volgende uitgangspunten mee:

 • We werken aan een eenduidige zorginformatie-uitwisselingsstructuur met heldere kaders, waarbij we aansluiten bij de landelijke kaders maar hier wel regionaal invulling aan geven. Hierdoor wordt het proces van implementatie van een regionale zorginfrastructuur gemakkelijker en wordt het voor Mkb’ers eenvoudiger om met hun innovaties aan te sluiten bij de wensen van zorginstellingen en zorggebruikers.
 • We zien en ontwikkelen kansen voor zorgprocessen waarbij we kijken naar toekomstscenario’s maar ook uitgaan van bestaande initiatieven. Hierbij denken we in een vroeg stadium na over het implementeren en opschalen hiervan.
 • We gebruiken use-cases voor het aanjagen en concretiseren van het gebruik van uitwisseling van zorginformatie. Dit wordt in verschillende zorgpaden uitgeprobeerd met als doel dat er bewustwording ontstaat over het gebruik van digitale gegevensuitwisseling en de inzet van innovaties (proces en technologisch).
 • Use-cases worden opgestart en kennis hierover wordt gedeeld zodat ze provincie-breed opgeschaald en gebruikt kunnen worden, indien wenselijk en mogelijk.
 • We inspireren en leren van elkaar en andere organisaties in de provincie.
 • We leggen de link tussen de zorg- en de preventie-kant
 • We betrekken zorggebruikers die positief staan tegenover innovaties en willen meedenken om innovaties en de gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional te verbeteren.
 • We streven ernaar dat patiënten de juiste zorg krijgen op de juiste plek (zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan).

Volg het nieuws via de LinkedIN pagina.

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Caroline Frencken.


Brabant Connected Health wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

 

Schermafbeelding 2022-07-21 om 16.31.58.png