Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Onderzoek toepassing cliëntagenda

Stichting Groenhuysen/Avans Hogeschool

Afstudeeropdracht uitgevoerd in het kader van de opleiding Gezondheidszorg Technologie: onderzoeken wat een cliëntagenda kan betekenen voor verschillende doelgroepen als cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Daarnaast heeft de student op basis van een pakket van eisen advies uitgebracht over de productkeuze voor een geschikte cliëntagenda.

De opdracht is uitgevoerd door eerst een behoefteonderzoek te doen aan de hand van interviews met diverse doelgroepen. Hierbij zijn de behoeften van de doelgroepen in kaart gebracht. Te denken valt aan behoeften van cliënten als tegengaan van vereenzaming, betrokkenheid bij de omgeving en behouden van eigen regie. Voor mantelzorgers zijn fysieke en sociale controle belangrijk, terwijl medewerkers planning en communicatie met cliënt en mantelzorg als behoefte noemen. Vervolgens zijn aan de hand van deze resultaten verschillende cliëntagenda’s getoetst om na te gaan of zij aan de eisen voldoen. Er is uiteindelijk een cliëntagenda naar voren gekomen die enerzijds voldoet aan de gestelde eisen en anderzijds prijstechnisch gunstig is. Groenhuysen neemt de adviezen mee in het vervolgtraject. Doel is om in 2014 een pilot met de cliëntagenda te draaien.