Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Regionetwerk West-Brabant maakt een vliegende start

Gezondheid dichtbij de mensen waar het om gaat. Regio’s die hun specifieke gezondheidsproblemen zo kunnen aanpakken dat andere regio’s daar weer van leren. Uitgaan van bestaande regionetwerken en deze kracht vanuit Alles is gezondheid… versterken over de grenzen van de verschillende domeinen heen. Dat is het doel van de regioaanpak van Alles is gezondheid… Regionetwerk West-Brabant maakte een vliegende start. Hoe ziet hun aanpak eruit?

“Onze aanpak richt zich op drie pijlers: preventie, zelfzorg en zelfregie,” vertelt Chantal van Spaendonk van het Care Innovation Center West-Brabant (CIC), voortrekker van regionetwerk West-Brabant. “Dit jaar focussen we ons primair op de thema’s laaggeletterdheid en eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat West-Brabant in negatieve zin vrij hoog scoort op deze thema’s. Daarom kijken we aan de hand van deze pijlers hoe we samen met onze netwerkpartners deze problemen aan kunnen pakken, maar ook hoe we andere sectoren hierbij kunnen betrekken en welke mogelijkheden techniek en creativiteit bieden.”

Bijeenkomst eenzaamheid

Zo zet het netwerk binnen het thema eenzaamheid in op preventie. “Het vroegtijdig signaleren van eenzame mensen kan voorkomen dat ze echt geïsoleerd raken,” aldus Chantal. “Maar hoe doe je dat en welke partijen heb je nodig? In november gaan we samen met de gemeenten Roosendaal, Breda en Bergen op Zoom kijken welke (technologische) innovaties ingezet kunnen worden om eenzaamheid te bestrijden. Uiteraard met bedrijven en andere organisaties die op dit gebied actief zijn in onze regio. Welke oplossingen zijn er al en welke nieuwe oplossingen kunnen we bedenken? Ook kijken we hoe we de buurregio Zeeland hierbij kunnen betrekken.”

Toegankelijke informatie voor laaggeletterden

Binnen het thema laaggeletterdheid komen de drie pijlers samen. “Door taalvaardigheid te verbeteren en te zorgen voor toegankelijke informatie voor laaggeletterden verbeter je ook hun gezondheidsvaardigheden, zoals het begrijpen van medicijnvoorschriften of het toelichten van gezondheidsklachten,” stelt Chantal. “Zo kunnen mensen beter voor zichzelf zorgen, zijn zij ook minder afhankelijk en kunnen zij zelf verantwoorde gezondheidskeuzes maken.” Daarom krijgt de bijeenkomst 'Gezond met taal' die het netwerk in juni organiseerde, een vervolg. “We kijken tijdens deze bijeenkomst hoe organisaties uit ons netwerk hun communicatie beter kunnen aanpassen aan laaggeletterden en dit vertalen we naar actiepunten. De GGD gaat hier een belangrijke rol in spelen en gaat haar eigen communicatie-uitingen, maar ook communicatie-uitingen van andere instellingen, uit de regio onder de loep nemen. Het ROC Kellebeek College is een belangrijke partner als het gaat om het verbeteren van taalvaardigheden.”

Krachten bundelen

“Door ons te verbinden aan Alles is gezondheid... kunnen we lokaal, regionaal én nationaal de krachten bundelen,” besluit Chantal. “Om zo cross-sectoraal partijen op alle niveaus bij elkaar te brengen. Het platform van Alles is gezondheid… biedt ons de mogelijkheid om de deur open te zetten naar andere regio’s en goede interventies te delen. Maar kunnen wij ons ook aansluiten bij nationale initiatieven. Zo werken we samen aan ons gezamenlijk doel: mooie zorginnovaties tot stand brengen die voor zoveel mogelijk partijen inzetbaar zijn in de praktijk.”

Meer informatie over het programmabureau Alles is gezondheid....