Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Rabobank brengt trends in de gezondheidszorg in beeld

De Rabobank publiceerde onlangs de visie op de branches in het Nederlandse bedrijfsleven waaronder de gezondheidszorg. Hieronder een overzicht van de trends, kansen en bedreigingen die de Rabobank signaleert.

 

Trends

 • Innovaties, mondige patiënten en vergrijzing leiden tot een stijging van de vraag, terwijl zorgverzekeraars en gemeenten de zorgkosten proberen te drukken;
 • Zorg dichtbij, in welke vorm dan ook, is de trend;
 • Innovatie in de zorg zet door en is hard nodig om de zorgvraag te kunnen beantwoorden. Innovatie op het gebied van domotica, diagnostiek, E-health en zelftesten voor preventie en screening, levert nieuwe bedrijvigheid op in de sector;
 • Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld om de zorgvraag adequaat in te kunnen vullen. Zo geven taakdelegatie bij huisartsen, meerstoelenconcepten bij tandartsen en kleinschalige woonvoorzieningen meer mogelijkheden voor het behandelen van patiënten en ouderen;
 • In de gezondheidszorg is ruim 80% van de werkenden een vrouw. Deze trend is niet alleen bij verpleegkundigen aanwezig, maar ook bij huisartsen, tandartsen en verschillende medische specialismen;
 • Meer aandacht voor preventie (gezonde voeding, beweging en veilig wonen) dragen bij aan een toekomstig bestendig zorglandschap.

Kansen en bedreigingen

 • De overheid tracht de stijging van de zorgkosten te beheersen door de zorgactiviteiten uit de basisverzekering te bezien, door de eigen bijdrage te vergroten en door het aantal verzekerde behandelingen te beperken. Dit biedt kansen voor (commerciële) partijen in de gezondheidszorg. De toetredingsdrempel voor nieuwe zorgondernemers wordt lager en de concurrentie tussen zorginstellingen neemt toe;
 • Nieuwe zorgconcepten gericht op preventie of kwaliteit van leven winnen aan aandacht;
 • De bank is niet meer de enige externe financier. Hoewel nog beperkt komt er nu al meer risicodragend kapitaal in de sector. Dit biedt kansen voor investeerders en nieuwe manieren van financiering zoals zorgobligaties, crowdfunding en leasing;
 • Een belangrijke besparing in de kosten in de zorg ligt in het verbeteren van de distributiestructuur. Bij de tweede lijn wordt een begin gemaakt met spreiding en concentratie van medische specialismen. Dit leidt tot ontvlechting van activiteiten uit het ziekenhuis. In de eerste lijn worden steeds vaker taken van de tweede lijn overgenomen, zoals de zorg voor de chronisch zieken, voor- en nazorg bij operaties en palliatieve zorg. Ook vindt er een verschuiving plaats naar de nulde lijn (substitutie van zorg);
 • De zorgverzekeraar en sindsdien ook de gemeente heeft een belangrijke inkooprol in de gezondheidszorg. Zij nemen meer dan voorheen kwaliteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders mee in het aangaan van hun overeenkomsten. Dit vraagt meer inzicht in de behandelingen en resultaten van zorgaanbieders;
 • In het licht van de toenemende marktwerking wordt een steeds groter beroep gedaan op de professionaliteit van huidige zorgondernemers en -bestuurders (good governance).

Bron: Rabobank

Lees het volledige artikel