Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nieuwe OP-Zuid programma 2014-2020

Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 113 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie.

In dat kader hebben de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant in samenwerking met het Rijk een innovatieprogramma voor Zuid-Nederland opgesteld voor activiteiten die medegefinancierd kunnen worden uit het EFRO: het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland 2014-2020, oftewel OPZuid.

Het nieuwe OP-Zuid programma 2014-2020 stelt van 1 april tot en met 30 april de volgende regelingen open:

1. Versterking innovatiesysteem

2. Valorisatievermogen MKB-ondernemingen

Projecten komen in aanmerking wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

• moet innovatief zijn (het kan hierbij gaan om product-, proces- en diensteninnovatie)

• heeft een onderbouwde businesscase

• moet worden uitgevoerd in Zuid Nederland

• is gericht op crossovers tussen (inter)nationale topclusters

• levert een bijdrage aan een of meerdere maatschappelijke uitdagingen

• draagt bij aan een duurzame ontwikkeling (people, planet, profit) 

Lees de uitgebreide samenvatting over de OP-Zuid regeling van More Projectbegeleiding.