Maak gebruik van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Bent u aanbieder of inkoper van ondersteuning of zorg en wilt u een e-health toepassing(en) opschalen en structureel borgen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De regeling is bedoeld voor mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of een groot risico daarop, (waaronder ouderen) die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben. Inzet van e-health kan voor veel mensen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het draagt bijvoorbeeld bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg.

De SET verstaat onder e-health toepassingen: digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. De e-health toepassing biedt een oplossing waarbij de behoeften (gevraagde zorg en ondersteuning) van gebruiker en/of mantelzorger uitgangspunt is. Het vraagt verdergaande samenwerking tussen aanbieders van zorg en ondersteuning enerzijds en inkopers van zorg en ondersteuning (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) anderzijds om de e-health toepassing structureel in te zetten in de reguliere zorg en ondersteuning. E-health toepassingen kunnen bijdragen aan functies zoals veiligheid, (integrale) verzorging en verpleging, dagstructurering, activering en sociale contacten.

SET bedoeld voor opschaling e-health

Donderdag 14 februari was de eerste druk bezochte informatiebijeenkomst voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Er is veel belangstelling voor deze nieuwe regeling. Uit de gestelde vragen blijkt onder meer dat de indruk leeft dat de SET ook bedoeld is voor het implementeren van e-health toepassingen. Dit is niet zo. De SET is bedoeld als stimulans voor het creëren van meer gebruikers, structurele inbedding in het zorgproces en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen.

Meer informatie