Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Groen verbindt, Oranje Fonds ondersteunt 30 nieuwe initiatieven

Het Oranje Fonds steunt de komende drie jaar 30 nieuwe initiatieven, waarbij groen als middel wordt ingezet om bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen duurzaam te verbinden met buurtbewoners. De groene ruimte om of in de betreffende instellingen dient daarbij actief benut te worden. Mogelijk alternatief is het benutten van de groene ruimte in de wijk, of een combinatie van beide opties.

Maatschappelijke organisaties kunnen zich tot 14 september nog inschrijven.

Onder maatschappelijke instellingen verstaat het Oranje Fonds:  

Maatschappelijke opvang (o.a. vrouwenopvang, dak- en thuislozen), psychiatrische instellingen, instellingen voor verslavingszorg, asielzoekerscentra, verzorgingstehuizen voor ouderen, instellingen en kleinschalige woonvormen voor (verstandelijk) gehandicapten.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Ontwikkelruimte -  Om in teamverband te werken aan de ontwikkeling van een groen en sociaal initiatief. Er is hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar van in totaal maximaal € 75.000,- per samenwerkingsverband, voor een periode van drie jaar.

Ondersteuning -  Per jaar een teamgebonden budget van maximaal € 5.000,-, waarvoor in overleg met en na toestemming van het Oranje Fonds externe expertise en/of ondersteuning kan worden ingehuurd.

Leren van elkaar – Per jaar een uitwisselingsbijeenkomst en een grote open bijeenkomst. Voor de laatste worden ook projecten die geen deel uitmaken van het programma uitgenodigd. Bij de bijeenkomsten is veel ruimte voor ontmoeting en onderlinge kennisuitwisseling.

Monitoring en evaluatie – twee keer per jaar vindt monitoring en evaluatie van alle deelnemende samenwerkingsverbanden vanuit ons Fonds plaats.

Kijk voor meer informatie op de website.