Gezamenlijk aan de slag met valpreventie bij ouderen

Valincidenten kunnen grote gevolgen hebben voor ouderen. Hoe verklein je de kans op vallen? Kinetic Analysis heeft een innovatieve aanpak hiervoor ontwikkeld, waarbij meetgegevens gecombineerd worden met cliëntendata. Deze aanpak wordt, vanuit het project CrossCare, samen met tanteLouise en Groenhuysen getest bij cliënten.

 

Gevolgen van vallen

Circa 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en de helft van de verzorgings- en verpleeghuisbewoners valt minsten 1 keer per jaar. Zo’n 10% van deze valpartijen leidt tot ernstig letsel,  botbreuken, hoofdletsel, soms zelfs overlijden. In 1/3 van de gevallen zijn er ook psychosociale gevolgen van een val, zoals valangst en onzekerheid bij lopen wat leidt tot afname van de mobilteit, sociaal isolement en afname van de kwaliteit van leven. Vallen is bij ouderen meestal multifactorieël bepaald. Oorzaken als evenwichtsstoornissen/ duizeligheid, bewegingsbeperking door ziektes als artrose, Parkinson, beroerte, slechte visus, geheugenproblemen, medicijnen kunnen allen een rol spelen.

Gepersonaliseerd advies

Kinetic Analysis heeft een innovatieve meetmethode ontwikkeld, waarbij o.a. camera’s gebruikt worden om balans van ouderen vast te stellen. Deze informatie, gekoppeld met reeds bekende informatie over de cliënten (zoals valhistorie, medicijngebruik, bloedwaarden e.d.), moet ervoor zorgen dat er een mate van valrisico kan worden geïdentificeerd en of dit risico toeneemt per cliënt. Daarnaast wordt aan de hand van deze informatie ook op maat advies gegeven over de te nemen maatregelen. Op de psychogeriatrische afdelingen van de verpleeghuizen tanteLouise en Groenhuysen wordt deze methodiek getest . Het Care Innovation Center zet hierbij co-creatiesessies en livetesting op, zodat samen met professionals en cliënten deze methode, doorontwikkeld en verbeterd kan worden.

Businessmodel

Deze zorguitdaging wordt door de betrokken partijen uitgewerkt door een gezamenlijk businessmodel uit te werken via de shared value methode. Zorgen voor slimme impact met aandacht voor opschaalbaarheid naar andere zorgorganisaties, staat hierbij centraal. Dit met als doel dat er in de toekomst minder valincidenten zijn.