Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Inbedding zorginnovatie in het onderwijs

 

HBO-Gezondheidszorg Technologie, Avans Hogeschool, minor Active Ageing

Probleemstelling
Een groeiende populatie zorgvragers en minder financiële middelen maakt dat zorg anders ingericht moet gaan worden waarbij de toepassingen van techniek belangrijker gaan worden. Maar zorgtechnologie roept ook weerstand op. Men is bang dat de zorgaanbieders vervangen worden door techniek of is bang voor fouten in de techniek. Dit zorgt ervoor dat zorgtechnologieën nog niet altijd geaccepteerd worden door zorgvragers en zorgprofessionals. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals opgeleid worden om met deze innovaties en technieken te werken. Daarmee is de koppeling met zorgopleidingen essentieel.

Centrale vraag:
Hoe kunnen het Kellebeek College en het Vitalis College zorginnovatie structureel opnemen in het curriculum zodat toekomstige zorgprofessionals hiermee kennis maken en het kunnen toepassen in de praktijk?

Onderzoeksperiode:
September 2014- januari 2015. Eind januari 2015 verschijnt een adviesrapport met aanbevelingen.